Akce ve městě + přidat bezplatně akci

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky poskytování služeb prezentace spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na www.menicka.cz, jsou obchodními podmínkami ve smyslu ust. § 1798 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní vztah mezi Registrátorem a Zákazníkem se řídí:

  • (a) těmito obchodními podmínkami, jejichž znění je dostupné na: www.menicka.cz
  • (b) podmínkami zpracování osobních údajů, jejichž znění je dostupné na: www.menicka.cz
  • (c) zásadami používání souborů cookies, jejichž znění je dostupné na: www.menicka.cz
  • (d) ustanoveními příslušných právních předpisů.

Zákazník bere na vědomí zásady používání souborů cookies a rozsah souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení Registrátora jako správce či případně zpracovatele osobních údajů.

I.
Definice pojmů

„Registrátor“ – Meníčka.cz s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, Spisová značka:C 263059 vedená u Městského soudu v Praze, IČO:05399726 (www.menicka.cz)

„Zákazník“ – podnikatel - fyzická nebo právnická osoba, které „Registrátor“ poskytuje služby na základě registrace, respektive registračního formuláře případně na základě telefonické či fyzické dohody.

„Služba“ – prezentace spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na www.menicka.cz

II.
Předmět

2.1. Registrátor na základě registrace, případně na základě telefonické či fyzické uzavřené dohody se zákazníkem prostřednictvím sítě Internet se zavazuje poskytnout zákazníkovi službu spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na www.menicka.cza to vždy na dobu určitou 6 měsíců /12 měsíců, dle výběru a preference zákazníka.

2.2. Registrátor si vyhrazuje právo poskytnout službu zákazníkovi na dobu určitou v bezplatném režimu.

2.3. Po uskutečněné registraci zákazníkem nevzniká automatický závazek zákazníka využívat služeb registrátora a platit tak za jeho služby. Po registraci je zákazník telefonicky kontaktován backoffice pracovníkem s podrobnými informacemi a aktuálními cenovými podmínkami. Pokud zákazník souhlasí s parametry spolupráce, je mu vygenerována a zaslána proforma faktury, případně faktura za využívání služeb registrátora.

2.4. Spolupráce se automaticky nikdy neprolonguje. Jakmile se blíží expirační období, má zákazník možnost v administrační zóně zvolit si zda službu má v úmyslu dále využívat či nikoliv. Pokud tak zákazník neučiní, pracovníci z backoffice jej kontaktují (telefonicky/emailem).

2.5. Zákazník objednáním služeb registrace spočívající v zajištění webového prostoru pro prezentování poledních menu, včetně rozšířeného profilu restaurace na www.menicka.cz, prostřednictvím sítě Internet vyslovuje souhlas řídit se obchodními podmínkami a zavazuje, že za služby poskytované Registrátorem zaplatí sjednanou cenu a poskytne Registrátorovi potřebnou součinnost.

III.
Odstoupení

3.1. V případě, že zákazník uhradil stanovenou částku na avizované období (6 měsíců, potažmo 12 měsíců), není možné v případě, že v průběhu tohoto období zákazník ukončí svou činnost, případně si již nebude přát využívat služeb registrátora, požadovat po Registrátorovi vrácení odměny, která byla již v minulosti připsána na bankovní účet Registrátora.

IV.
Předcházení škodám

4.1. Registrátor je zbaven odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných těmito obchodními podmínkami, a to v případech, kdy neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost. Za okolnost vylučující odpovědnost je považována překážka (jedná se zejména o havárie přenosových a rozvodných zařízení, zničení přenosových a rozvodných zařízení, přírodní katastrofu či problémy na straně providera – poskytovatele hostingových služby, zabezpečení,apod.)

4.2. Za obsah veškerých prezentovaných informací je odpovědný pouze Zákazník.

V.
Povinnost mlčenlivosti

5.1. Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, tvořících obchodní tajemství Registrátora a zdržet se veškerých aktivit, které by mohly poškodit dobré jméno či zájmy Registrátora.

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1. Zákazník a Registrátor sjednávají, že jejich právní vztah se řídí právem České republiky, pro spory mezi nimi vzniklé je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud Registrátora, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Registrátora.

6.2. Registrátor je oprávněn znění těchto obchodních podmínek, jakož i dalších smluvních podmínek, v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě je Registrátor povinen upozornit Zákazníka na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedmi (7) pracovních dnů a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Zákazníkovi vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím emailu). Přiměřeným rozsahem se rozumí změna kteréhokoliv z ustanovení těchto obchodních podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které tyto obchodní podmínky odkazují.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28.5.2018. Na smluvní vztahy se Zákazníky, kteří s Registrátorem uzavřeli, zahájili smluvní spolupráci před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek, se tyto obchodní podmínky uplatní uplynutím třiceti (30) dnů ode dne oznámení o změně obchodních podmínek.

© Meníčka.cz, s.r.o.