Akce ve městě + přidat bezplatně akci

Podmínky užití – modul food delivery

Podmínky užití obchodní společnosti Meníčka.cz s.r.o., Ič: 05399726 se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, C 263059 (dále jen „Menicka.cz“) pro přístup a užití webových stránek www.Menicka.cz (dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 • Menicka.cz provozují a spravují platformu, která shromažďuje na jednom místě provozovny sloužící k rozvozu jídla, jídla s sebou či donášky jídla na internetové stránce www.menicka.cz (dále jen „Portál menicka.cz“). Menicka.cz pronajímají prostor na portálu Menicka.cz a související služby jiným podnikatelským subjektům (dále jen „Zájemce“). Menicka.cz umožňují, aby měl Zájemce možnost prostřednictvím Portálu Menicka.cz realizovat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb, nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
 • Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál Menicka.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu a používáním Portálu Menicka.cz.
 • Uživatel vstupem a používáním portálu Menicka.cz stvrzuje, že se seznámil se zněním Podmínek, a v důsledku toho se zavazuje jimi řídit v plném rozsahu.
 • Menicka.cz mohou znění podmínek jednostranně upravovat či doplňovat. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portál Menicka.cz.

II. Použití Portálu Menicka.cz

 • Využívání Portálu Menicka.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Menicka.cz, tzn. běžné náklady na internetové připojení, a další.
 • Menicka.cz nejsou účastníkem smluvních vztahů mezi na jedné straně Zákazníkem a na straně druhé Zájemcem. Menicka.cz nenesou žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy a ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
 • Menicka.cz pronajímají Portál Menicka.cz Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či informací zveřejňovaných Zájemci na Portálu Menicka.cz. Menicka.cz neodpovídají za úplnost, ani přesnost, ani pravdivost obsahu či informací zveřejňovaných na Portálu Menicka.cz ani za případné nekalé jednání Zájemce prostřednictvím Portálu Menicka.cz, případně porušení osobnostních nebo autorských práv. Menicka.cz neodpovídají za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Menicka.cz.
 • Menicka.cz nezaručují nepřetržitý přístup na Portál Menicka.cz, ani nezávadnost, případně bezpečnost Portálu Menicka.cz. Menicka.cz neodpovídají za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Menicka.cz, včetně případných škod způsobených přerušením provozu, poruchou, počítačovými viry, ztráty dat či v důsledku neoprávněného přístupu Uživatele.
 • Menicka.cz si vyhrazují právo kdykoliv zamezit vstupu Uživatele na Portál Menicka.cz.
 • Uživatel nese veškerou odpovědnost za veškerou vzniklou škodu neoprávněným zásahem Uživatele do Portálu Menicka.cz.

IV. Autorská práva

 • Menicka.cz jsou vlastníkem Portálu Menicka.cz.
 • Portál Menicka.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
 • Obsah Portálu Menicka.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit, vyjma situace ke které udělil Portál Menicka.cz předem svůj souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

 • Uživatel vůči Menicka.cz prohlašuje a zavazuje, že:
  1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, případně je adekvátně zastoupen svým zákonným zástupcem,
  2. všechny informace, které poskytuje společnosti Menicka.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  3. se před zahájením užívání Portálu Menicka.cz důkladně obeznámil s těmito Podmínkami. Podmínkám rozumí a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 • Uživatel je povinen při používání Portálu Menicka.cz dbát na dodržování zásad právních předpisů. Je povinen vždy a za každých okolností respektovat práva Portálu Menicka.cz i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel nesmí:
  1. užívat Portál Menicka.cz v rozporu s těmito Podmínkami v plném rozsahu,
  2. komerčně užívat jakoukoliv část Portálu Menicka.cz čímž by mohl poškodit Portál Menicka.cz, případně Zájemce,
  3. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv část Portálu Menicka.cz, nebo se i jen pokusit destabilizovat kontinuitu Portálu Menicka.cz,
  4. praktikovat postupy a používat způsoby, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Menicka.cz. Portál Menicka.cz je možné užívat jen v takovém rozsahu, který není v rozporu a na úkor práv ostatních Uživatelů Portálu Menicka.cz.
 • Uživatel se zavazuje, že:
  1. nebude používat Portál Menicka.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
  2. nebude používat služeb Portálu Menicka.cz, pokud je mu méně než 18 let. Pro užívání je stanovena podmínka a to je dosažená hranice minimálního věku 18 let.

VII. Závěrečná ustanovení

 • Veškeré pokrmy prezentované Zájemcem Zákazníkům prostřednictvím Portálu Menicka.cz mohou obsahovat alergeny. Pro bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních pokrmech se mohou Zákazníci obracet na Zájemce s doplněním obsahu alergenů v jednotlivých pokrmech.
 • Práva a povinnosti mezi Zájemcem a Uživatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel v postavení spotřebitele má právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou u Zájemce.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869.
 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Menicka.cz se řídí právním řádem České republiky, ať už byl přístup uskutečněn odkudkoliv.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 01.06.2020

© Meníčka.cz, s.r.o.